banner
Header

Landschapsheling
De mensheid heeft in de loop der tijden een grote invloed uitgeoefend op het landschap. Vele gebieden verloren het contact met hun eigenheid en werkelijke functie of raakten uit balans. Net als een mens heeft een boom, een bos of een stad voeling nodig met het wezenlijke in zich en zal er een zeker evenwicht worden gezocht, in zichzelf en met de omgeving.
Bij landschapsheling brengen we het landschap of een landschapselement opnieuw in contact met z’n bezieling en herstellen we het evenwicht op energetisch, sensitief en spiritueel niveau.

Het luisteren
Het luisteren is in het helingsproces onmisbaar. De intuïtieve relatie die je aangaat zal je vertellen in welke staat het organisme zich bevindt en wat het nodig heeft. Je dient de verschillende lagen en interacties te leren kennen en dat doe je niet door er op een afstand naar te kijken. Het is de bedoeling dat je op een diepere, holistische wijze contact maakt. Zo kan je nagaan hoe het is gesteld met de energetische, sensitieve, ideële en spirituele aspecten van het desbetreffende landschap of landschapselement. Waar de weerstand ligt en wat de eigenlijke kracht is. Wat zijn rol is in het geheel.

Het hart van de heling
Het mooiste bij landschapsheling is om het zelfhelend vermogen van een natuurlijk systeem aan te spreken. Dit kan heel vlot en vanzelf gaan. Soms is het echter een diepgaand proces en vergt het een uitgebreide diagnose. Hiervoor zijn er methodes ontwikkeld die zowel voor bomen, tuinen, woningen, parken als voor grotere gebieden bruikbaar zijn. De bedoeling is om via het visuele, energetische, sensitieve en spirituele tot de kern te komen. Uiteindelijk komen we in het hart van het proces terecht waar alle elementen samenkomen en er wordt afgewogen. In alle zuiverheid. Op dit moment begint de heling. Hier wordt de ziel aangeraakt. Dit kan al voldoende zijn om het zelfgenezende te stimuleren. Eventueel kunnen blokkades worden geheeld, energetische verbindingen gemaakt of in het fysieke de heling bekrachtigd.

Verbinding
Het helingsproces gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking. Met de boom, de tuin, het gebied, met de beheerder of de betrokkenen. Deze zijn met elkaar verbonden, zijn elkaars spiegel en hebben elkaar nodig in de heling. Onvoorwaardelijk.

Misschien bestaat de werkelijke ecologische functie van de mens erin om deze aarde te sublimeren en fijnzinniger te maken. Te verlichten...

 

Een beuk heeft het moeilijk. Jaar na jaar wordt de kroon ijler, sterven er meer takken af. De eigenaar haalt er een boomverzorger bij die de verharde bodem verlucht en er compost aan toegevoegt. De groei stabiliseert maar de boom leeft nauwelijks op. Bij onderzoek blijkt dat door de bodemverdichting de energiestroom vanuit de aarde geblokkeerd is geraakt. Heel het energetisch systeem is  slecht gaan functioneren waardoor de sapstroom nog amper werd gestimuleerd. De boom heeft zich uiteindelijk gevoelsmatig afgesloten van z’n omgeving. We helpen de boom opnieuw z’n plaats in te nemen in de tuin, herinneren hem aan z’n werkelijke functie en activeren de verschillende energiestromen.

Dat ene hoekje in het park waar er altijd zwerfvuil rondslingert en de pas aangeplante boompjes wegkwijnen, wordt door het hoofd van de groendienst als onaangenaam ervaren. Er is daar iets niet pluis. Bij nader onderzoek blijkt er op de plek een spanning te heersen, vermoedelijk door een traumatische gewelddaad uit het verleden, die elke energiestroom ter plaatse blokkeert. Door de innerlijke kracht van het park en helend licht aan te spreken wordt het trauma geheeld en zal de plek weer vitaal en aangenaam zijn om te vertoeven.

De gemeente wil opnieuw leven brengen in een rivierdal waar leegstaande fabrieken en aftakelende bossen de sfeer bepalen. Er zijn nieuwe economische en culturele projecten opgestart en heraanplantingen gebeurd. Op vraag van de bewoners wordt de streek ook op energetisch vlak geherwaardeerd. De rivier is de centrale as die in wezen bepalend is voor de eigenheid en uitstraling van het hele dal. Door lozingen en door een ver doorgedreven ruilverkaveling maakt de rivier nog amper deel uit van het dal. De energetische stroming door het gebied is zwak, de verbinding met de rest van het landschap is nihil. Door de nieuwe visie van de gemeente op het dal waar er gekozen wordt voor samenwerking, is het relatief eenvoudig om de rivier opnieuw bij de streek te betrekken. De energiestromen intern en naar de omgeving worden geactiveerd en de zuiverende en vitaliserende functie van het water kan weer zijn werk doen. De verstarde energie op de fabrieksterreinen wordt geheeld zodat de nieuwe projecten levenskrachtig blijven en verbonden met de omgeving.

 

Links:

Footer
Home Home